Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MENS Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu 45-819,
ul. Kurpiowska 6/1, e-mail: biuro@mens.com.pl, tel. 883 767 787.

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o jedną z przesłanek zawartą w art. 6 ust.1 RODO w celu związanym m.in.: z zawarciem i wykonaniem umowy, przesłaniem oferty zawarcia umowy, a także marketingu produktów lub usług, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji oraz obowiązków podatkowych i rachunkowych, windykacji należności, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe w przypadku realizacji zawartej umowy będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora danych. W zakresie przetwarzania danych w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. 

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania niektórych danych uniemożliwi zwarcie umowy.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. upoważnionym pracownikom MENS Sp. z o.o., dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, firmom kurierskim. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.